Aktuális  
  Főiskolánk  
Felvételi
  Könyvtár  
  Építkezés  
  Kapcsolatok  

Vizsga tematikák

Római katolikus


Tájékoztató a speciális vizsgaprogramról - Római katolikus felekezet
I. Az ének - zenei alkalmassági vizsga tematikája:
a). Ritmusérzék, zenei hallás, zenei memória ellenőrzése
b). Szolmizálás - az általános iskolai V - VII. osztályos ének - zene tankönyvek alapján
c). Az V - VIII. osztály zenei anyaga:
- vonalrendszer, kulcs, módosító jelek, hangértékek, szünetjelek, értéknyújtó jelek, rendkívüli értékfelosztás: a triola,az ütemek: 2/4 , 3/4 , 4/4 ; 3/8 , 6/8
- a szinkópa és kontratimp; hangközök; hangsorok: pentatónia (ötfokúság); dúr és moll hangsorok: C-dúr -á-moll; G-dúr - é-moll; F-dúr - d-moll; népi hangsorok: ión, dór, fríg, líd, mixolid, eol.
- dinamikai jelek , tempó jelzések
d). Népdalismeret: 10 népdal jegyzékét a jelölt átadja a bizottságnak, ebből egyet választanak eléneklésre.
e). Egyházi énekismeret. Az ének első versszakát minden jelölt a saját felekezete énekeskönyve alapján tanulja meg. A "Dicsérjétek az Urat" énekeskönyvből legalább egy szakaszt könyv nélkül kell tudni. Az énekek a római katolikus felekezetű jelöltek számára a következők (a számozás a "Hozsanna" énekeskönyv szerint van, de megtalálhatók a "Dicsérjétek az Urat" énekeskönyvben is.):
1. Harmatozzatok égi magasok ......... 2
2. Ébredj ember mély álmodból ......... 9
3. Az ige megtestesült Názáretben ......... 18
4. Dicsőség mennyben az Istennek ......... 21
5. Mennyből az angyal ......... 25
6. Pásztorok, pásztorok ......... 32
7. Bűnbánóknak menedéke ......... 58
8. A keresztfához megyek ......... 63
9. Jézus világ megváltója ......... 70
10.Keresztények sírjatok ......... 71
11.Örvendetes napunk támadt ......... 90
12.Égből szállott szent kenyér ......... 114
13.Imádlak nagy Istenség ......... 116
14.Krisztus teste és szent vére ......... 118
15.Ó szentséges ó kegyelmes ......... 127
16.Szent vagy Uram, szent vagy ......... 129
17.Üdvözlégy Oltáriszentség ......... 136
18.Zálogát adtad ó Jézus ......... 142
19.Előtted Jézusom leborulok ......... 143
20 Édes Jézus, én szerelmem ......... 144
21 Uram Jézus légy velem ......... 150
22.Jézus szíve legtisztább szív .........155
23.Te vagy földi éltünk ......... 195
24.Áldozattal járul hozzád ......... 220
25.Kezdődik az ének ......... 229
26.Örvendezzünk jertek ......... 257
27.Hol Szent Péter ......... 279
28.Győzelemről énekeljen ......... 280
29.Angyaloknak királynéja ......... 287
30.Isten hazánkért térdelünk elődbe ......... 293
II. Egyházi elbeszélgetés tematikája
a.) Bibliaismeret:
Ószövetség:
1. Teremtés történet ......... Ter.1,1- 31:2,1-3
2. Az ember teremtése ......... Ter 2,4-25.
3. Bűnbeesés ......... Ter.3
4. Káin és Ábel ......... Ter 4,1-1,6
5. Az özönvíz története ......... Ter. 6,5-22 . 7,11-24 .8
6. Bábel tornya ......... Ter. 11,1-9
7. Ábrahám meghívása, szövetség, ígéretek ......... Ter 12,1-9: 17,1-22
8. Izsák története ......... Ter 21,18: 22,1-19
9. Ézsau és Jákob ......... Ter 27,1-40: 41:45:
10. József története ......... Ter 37: 40: 41: 45:
11. Mózes születése, gyermekkora, ifjúsága ......... Kiv. 2.
12. Mózes meghívása és küldetése ......... Kiv. 3: 4,1-17: 7: 12:
13. Átkelés a Vörös-tengeren ......... Kiv. 14: 15,1-21
14. Pusztai vándorlás, manna, fürjek ......... Kiv. 16
15. Szövetségkötés a Sinai hegynél ......... Kiv 19
16. Tízparancsolat, törvény lényege ......... Kiv. 20,1-17: M-Tör. 6,1-15
17. Jozsue megbízása ......... Jozs.1
18. Jerikó ostroma ......... Józs. 6
19. Gedeon bírósága ......... Bir. 6,1-32
20. Sámuel gyermekkora, meghívása ......... 1Sám . 1: 3
21 Saul és Sámuel találkozása ......... 1Sám. 9
22. Dávid és Góliát ......... 1Sám. 9
23. Dávid bűne és bűnhődése ......... 2Sám. 11: 12,1-25
24. Illés próféta ......... 1Kir. 17: 18,21-46: 19,1-18
25. Izajás próféta , meghívása ......... Iz.6
Újszövetség:
1. Jézus születése ......... L:k 2,1-20
2. Jézus bemutatása és gyermekkora ......... L.k. 2,21-52
3. Keresztelő János , Jézus megkeresztelkedése ......... Mt. 3,1-17
4. Jézus megkísértése és nyilvános működésének kezdete ......... Mt. 4,1-11
5. Az apostolok kiválasztása ......... Jn. 1,35-52
6. Jézus példabeszédei: Magvető Mt.13,1-9; Búza és konkoly Mt.13,24-30; Tékozló fiú Lk.15,11-32
7. Péter vallomása és Krisztus követése ......... Mt. 16,13-28
8. Nikodémus ......... Jn. 3,1- 16
9. A betesdai beteg meggyógyulása ......... Jn. 5,1-16
10. A jó pásztor ......... Jn. 10,1- 17
11. Jézus az igazi szőlőtő ......... Jn. 15,1-17
12. Jézus csodái: kenyérszaporítás és vizenjárás Mk. 6,30-52: Jn. 2,1-12
13. Lázár feltámasztása ......... Jn. 11,1-4,5
14. Szamariai asszony története ......... Jn. 4,1-45
15. Az apostolok küldetése ......... Mt. 10.
16. A gazdag és Lázár Lk. 16,19-31; A gazdag ifjú Mk. 10,17-31
17. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, templomtisztítás ......... Mt. 21,1-17
18. Jézus elfogatása és ítélete ......... Lk. 22,39-71
19. Jézus halála és feltámadása, megjelenései JN. 19,16-42; Lk. 24,1-35
20. Jézus mennybemenetele, Mátyás megválasztása ......... Ap. Csel. 1,1-26
21. A Szentlélek eljövetele, Péter beszéde ......... Ap. Csel. 9,1-31
22. Az etiópiai tiszt megtérése ......... Ap. Csel. 8,26-40
23. Saul megtérése ......... Ap. Csel. 9,1-31
24. Az utolsó ítélet ......... Mt. 25,31-46
b.) Hittan:
Katekizmus:
1. Miért vagyunk, miért élünk ?
2. Kinyilatkoztatás - Hitünk forrásai
3. Apostoli hitvallás
4. Parancsok: Isten 10 parancsa, Egyház 5 parancsa
5. Főbunök - Erények
6. Szentségek
7. Szentelmények
8. Egyház